REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

sklep.gizafit.com

§1. Postanowienia ogólne

 

1.        Sprzedawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

 

2.        Świadczenie Usług odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Sklepu przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.

 

3.        Sprzedawca udostępnia niniejszy Regulamin na stronie internetowej Sklepu oraz może udostępniać go w Koncie Klienta lub zamieszczać w załączeniu do wiadomości e-mail, zawierających oświadczenia o przyjęciu ofert Klientów. Klienci mogą w dowolnym czasie: uzyskać dostęp do Regulaminu, utrwalić go, pozyskać i odtworzyć poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku danych.

 

4.        Podane na stronie internetowej Sklepu informacje nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu art. 66 ustawy Kodeks cywilny, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia umowy, zgodnie z art. 71 ustawy Kodeks cywilny.

 

5.        W celu korzystania ze Sklepu, konieczne jest dysponowanie przez Klienta urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet, poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową w wersji aktualnej bądź poprzedniej: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari lub Opera, z włączoną obsługą JavaScript, a także aktywnym i poprawnie skonfigurowanym kontem poczty elektronicznej.

 

6.        Korzystanie ze Sklepu może wiązać się z poniesieniem przez Klienta kosztów opłat z tytułu dostępu do sieci Internet oraz transmisji danych, w zakresie ustanowionym umową z operatorem telekomunikacyjnym, z którego usług korzysta Klient.

 

 

 

§2. Rejestracja konta w sklepie

 

1.        Umowa o świadczenie Usługi prowadzenia Konta Klienta zostaje zawarta na czas nieoznaczony w chwili potwierdzenia przez Sprzedawcę rejestracji Konta Klienta.

 

2.        Przedmiotem niniejszej Usługi prowadzenia Konta Klienta jest udostępnienie panelu Konta Klienta, umożliwiającego m. in. zarządzanie danymi Klienta i zamówieniami.

 

3.        Aby utworzyć Konto Klienta, należy dokonać dobrowolnej i bezpłatnej rejestracji. Następuje ona poprzez wypełnienie i wysłanie do Sprzedawcy formularza rejestracyjnego, który jest udostępniony w obszarze strony internetowej Sklepu.

 

4.        Warunkiem prawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego jest uzupełnienie jego wszystkich obowiązkowych oraz ewentualnie opcjonalnych pól, przy użyciu prawdziwych, kompletnych i dotyczących Klienta danych lub informacji.

 

5.        Przed wysłaniem formularza rejestracyjnego, poprzez zaznaczenie jego właściwego pola Klient powinien oświadczyć, zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

 

6.        Przed wysłaniem formularza rejestracyjnego, poprzez zaznaczenie jego właściwego, Klient może dobrowolnie oświadczyć, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w celach marketingowych przez Sprzedawcę.

 

7.        Sprzedawca informuje, cele marketingowe wskazane powyżej, mogą obejmować w szczególności przesłanie przez Sprzedawcę informacji handlowych, przy użyciu danych kontaktowych Klienta. Zgoda, o której stanowi punkt powyższy może być cofnięta w każdej chwili.

 

8.        Wysłanie formularza rejestracyjnego do Sprzedawcy następuje przy użyciu funkcjonalności Sklepu i za jego pośrednictwem.

 

9.        Korzystanie z Konta Klienta jest możliwe po jego utworzeniu, a następnie zalogowaniu przy użyciu właściwego loginu i hasła.

 

10.     Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi prowadzenia Konta Klienta może zostać dokonane bez podania przyczyny i w dowolnym czasie, przy użyciu jego funkcjonalności lub poprzez wysłanie oświadczenia Klienta w tym przedmiocie do Sprzedawcy, np. poprzez wiadomość e-mail lub list.

 

§3. Podstawowe funkcjonalności sklepu

 

1.        Sprzedawca udostępnia Klientom następujące podstawowe funkcjonalności Sklepu:

 

1.     udostępnienie formularza kontaktowego,

 

2.     udostępnienie wyszukiwarki Towarów,

 

3.     wprowadzenie opinii o Towarze,

 

4.     udostępnienie oferty reklamowej Towaru w mediach społecznościowych.

 

2.        Aby skorzystać z funkcjonalności formularza kontaktowego, należy uzupełnić jego obligatoryjne pola, wprowadzić żądaną treść, a następnie nadać wiadomość do Sprzedawcy. Sprzedawca udzieli odpowiedzi niezwłocznie, przy użyciu funkcjonalności Sklepu, telefonicznie albo drogą elektroniczną, poprzez wysłanie wiadomości e-mail.

 

3.        Aby wyszukać Towary w Sklepie, należy wprowadzić w obszarze wyszukiwarki Sklepu żądaną treść, a następnie ją zatwierdzić. Funkcjonalność umożliwia przeszukiwanie zasobów Sklepu przy użyciu słów kluczowych wprowadzonych przez Klienta. Dodatkowo, funkcjonalność może umożliwiać przeprowadzenie wyszukiwania zaawansowanego w zakresie wybranych kryteriów.

 

4.        Aby wprowadzić opinię o Towarze, należy skorzystać z formularza opinii, poprzez uzupełnienie jego obligatoryjnych pól oraz wprowadzenie deklarowanej oceny lub treści. Funkcjonalność może umożliwiać wystawienie oceny w oznaczonej skali.

 

 

 

5.        Aby skorzystać z funkcjonalności udostępnienia oferty reklamowej Towaru w mediach społecznościowych, należy użyć przycisków przypisanych do tych mediów, opublikowanych w obszarze oferty reklamowej Towaru. W celu skorzystania z tej funkcjonalności, wymagane jest posiadanie konta użytkownika w wybranych mediach społecznościowych.

 

§4. Zamówienia składane za pośrednictwem Sklepu

 

1.        Zamówienia na Towary można składać za pośrednictwem strony internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, przy użyciu funkcji Koszyk. Po skompletowaniu listy zamówień Towarów, w obszarze Koszyka Klient przechodzi do realizacji zamówienia.

 

2.        W przypadku, gdy Klientem jest zalogowany posiadacz Konta Klienta, przechodzi do kolejnego etapu składania zamówienia jako Klient zalogowany.

 

3.        W przypadku, gdy Klient nie jest zalogowanym posiadaczem Konta Klienta, wybiera sposób składania zamówienia:

 

1.     przy użyciu Konta Klienta, które zostanie zarejestrowane. Wówczas Klient dokonuje rejestracji Konta Klienta i przy jego użyciu przechodzi do kolejnego etapu składania zamówienia.

 

2.     z pominięciem użycia Konta Klienta. Wówczas Klient przechodzi do kolejnego etapu składania zamówienia.

 

3.     przy użyciu posiadanego Konta Klienta. Wówczas Klient przechodzi do kolejnego etapu składania zamówienia.

 

4.        Po wyborze sposobu składania zamówienia, Klient wprowadza lub wybiera:

 

1.     informacje rozliczeniowe,

 

2.     informacje o dostawie, zawierające sposób i adres Dostarczenia,

 

3.     metodę płatności.

 

 

 

5.        Złożenie zamówienia poprzedza otrzymanie przez Klienta poprzez wyświetlenie w obszarze Koszyka, informacji o łącznej cenie za zamówienie wraz z podatkami oraz kosztami pochodnymi, w szczególności kosztami Dostarczenia i płatności.

 

6.        Złożenie zamówienia może nastąpić poprzez użycie właściwego przycisku w Koszyku i jest równoznaczne ze złożeniem Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia umowy Sprzedaży Towarów ujętych w zamówieniu.

 

7.        Przed wysłaniem formularza zamówienia, poprzez zaznaczenie właściwego pola kontrolnego, Klient powinien oświadczyć, zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

 

8.         Złożone zamówienie może zostać zmienione przez Klienta do momentu otrzymania informacji o przyjęciu do realizacji Towarów przez Sprzedawcę.

 

9.        Zmiana zamówienia może obejmować jego anulowanie, anulowanie w części, rozszerzenie o dodatkowe Towary, zmianę adresu Dostarczenia.

 

10.     Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o niemożliwości przyjęcia zamówienia, w przypadku wystąpienia okoliczności ją powodujących. Udzielenie tej informacji następuje drogą telefoniczną lub elektroniczną. Informacja może stanowić odrzucenie oferty w całości albo zawierać następujące propozycje modyfikacji zamówienia:

 

1.     odrzucenie oferty w części niemożliwej do zrealizowania, co skutkuje przeliczeniem wartości zamówienia,

 

2.     dokonanie podziału Towarów podlegających Dostarczeniu na część, której Dostarczenie jest możliwe oraz część, której Dostarczenie nastąpi w późniejszym terminie, co nie skutkuje przeliczeniem wartości zamówienia.

 

11.     Przyjęcie oferty Klienta dokonane przez Sprzedawcę z zastrzeżeniem zmiany, o której stanowi pkt powyższy poczytuje się za nową ofertę, wymagającą przyjęcia przez Klienta w celu zawarcia umowy Sprzedaży.

 

12.     Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę następuje poprzez niezwłoczne przesłanie wiadomości e-mail. Wiadomość ta zawiera ustalone przez strony warunki zawartej umowy Sprzedaży, a także dane wprowadzone przez Klienta w formularzu zamówienia, w celu umożliwienia wykrycia błędów w nich występujących. W przypadku wykrycia takiego błędu, Klient może powiadomić Sprzedawcę o tym fakcie, poprzez wysłanie wiadomości e-mail ze wskazaniem poprawnych danych.

 

13.     Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest równoznaczne z przyjęciem przez Sprzedawcę oferty zawarcia umowy Sprzedaży, złożonej przez Klienta.

 

14.     Sprzedawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie nie później, niż po upływie 5 dni roboczych. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, kartą płatniczą lub innej formy płatności elektronicznej, czas realizacji zamówienia jest liczony od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

 

 

 

 

§5. Sprzedaż

 

1.        Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów Usługę Sprzedaży Towarów na odległość.

 

2.        Przedmiot umowy Sprzedaży obejmuje zobowiązanie Sprzedawcy do przeniesienia na Klienta własności Towarów i wydania ich, oraz zobowiązanie Klienta do odebrania Towarów i zapłaty Sprzedawcy ceny Towarów.

 

3.        Sprzedawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia kampanii promocyjnych, polegających w szczególności na obniżeniu ceny Towarów lub Usług do określonego terminu lub wyczerpania zapasu Towarów podlegających promocji.

 

4.        Zawierając umowę Sprzedaży, Sprzedawca zobowiązuje się do Dostarczenia Klientowi Towarów bez wad.

 

5.        Zawarcie umowy Sprzedaży następuje w chwili potwierdzenia przyjęcia zamówienia Klienta przez Sprzedawcę.

 

6.        Wydanie Towarów następuje w czasie podanym w opisie Towaru.

 

7.        Czas realizacji wydania Towarów może ulec zmianie w przypadku zmiany zamówienia przez Klienta.

 

8.        Wydanie Towarów odbywa się:

 

1.     w przypadku wyboru przez Klienta opcji Dostarczenia za pośrednictwem Przewoźnika, w Dni robocze pod adres podany przez Klienta,

 

2.     w przypadku wyboru przez Klienta opcji Dostarczenia do Paczkomatu za pośrednictwem Przewoźnika, w Dni robocze do Paczkomatu wybranego przez Klienta,

 

3.     w przypadku wyboru odbioru osobistego Towarów przez Klienta, w siedzibie Sklepu w Dniach roboczych w godz. 9:00-14:00, po uprzednim umówieniu przez telefon +48 534935781 lub +47 93977519.

 

9.        Szczegółowe informacje w przedmiocie dostępnych metod Dostarczenia, Przewoźników oraz związanych z nimi kosztów, opublikowane na stronie internetowej Sklepu, a Klient jest o nich informowany w trakcie procesu składania zamówienia.

 

10.     Wydanie Towarów następuje nie wcześniej niż po uiszczeniu zapłaty przez Klienta.

 

11.     Potwierdzenie wydania Towarów Przewoźnikowi w celu ich Dostarczenia, może zostać dokonane poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Klienta.

 

12.     Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Konsumenta z chwilą wydania go Konsumentowi.

 

13.     W przypadku wyboru przez Klienta opcji Dostarczenia za pośrednictwem Przewoźnika, zaleca się, aby dostarczona przesyłka została zbadana przez Klienta przy obecności Przewoźnika.

 

14.     W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od Przewoźnika sporządzenia właściwego protokołu.

 

 

 

§6. Płatności

 

1.        Wartość płatności z tytułu Sprzedaży jest ustalana na podstawie cennika Towarów, znajdującego się na stronie internetowej Sprzedawcy w chwili zamówienia Towaru.

 

2.        Ceny podane na stronie internetowej Sklepu przy danym Towarze cenami brutto podanymi w polskich złotych i zawierają wartość podatku VAT, natomiast nie zawierają kosztów Dostarczenia Towaru i wybranej formy płatności.

 

3.        Koszty transakcji i Dostarczenia Towaru ponosi Klient.

 

4.        Łączna cena zamówienia, widoczna w obszarze Koszyka przed złożeniem zamówienia a po wyborze sposobu Dostarczenia Towarów oraz płatności, obejmuje cenę za zamówione Towary wraz z należnościami podatkowymi oraz wszelkimi kosztami pochodnymi, w szczególności kosztami Dostarczenia i transakcji.

 

5.        Łączna cena zamówienia jest wiążąca dla Sprzedawcy i Klienta.

 

6.        Sprzedawca umożliwia następujące metody płatności z tytułu świadczonych Usług Sprzedaży:

 

1.     gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie stacjonarnej Sklepu,

 

2.     przy użyciu zewnętrznego systemu płatności. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie (81-718) przy ul. ul. Powstańców Warszawy 6, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000320590, NIP: 5851351185 oraz REGON: 191781561. Dostępne formy płatności: Karty płatnicze:

* Visa

* Visa Electron

* Mastercard

* MasterCard Electronic

* Maestro

 

7.        Klient jest zobowiązany do uiszczenia płatności:

 

1.     w chwili wydania Towaru w przypadku wyboru metody płatności gotówką,

 

2.     w chwili złożenia zamówienia w przypadku wyboru metody płatności przy użyciu zewnętrznego systemu płatności.

 

8.        Zwrot płatności przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty powstania przyczyny, w przypadku:

 

1.     odstąpienia od umowy przez Konsumenta,

 

2.     rezygnacji przez Klienta z zamówienia lub części zamówienia opłaconego przed realizacją,

 

3.     uznania przez Sprzedawcę roszczenia objętego zgłoszeniem reklamacyjnym w całości lub części, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.

 

9.        Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że wyrazi on zgodę na inne rozwiązanie, które nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami.

 

10.     Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Klienta dodatkowych kosztów Dostarczenia Towarów, jeżeli Klient wybrał sposób Dostarczenia Towarów inny niż najtańszy zwykły sposób Dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

 

 

 

§7. Newsletter

 

1.        Przedmiotem niniejszej Usługi newsletter jest świadczenie Sprzedawcy, polegające na przesyłaniu informacji handlowych pod adres poczty elektronicznej Klienta.

 

2.        Aby zamówić Usługę newsletter, należy użyć właściwego pola aktywacji newslettera w formularzu rejestracyjnym lub w innym formularzu udostępnionym przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu.

 

3.        Warunkiem prawidłowego zamówienia Usługi newsletter jest podanie adresu e-mail Klienta. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu świadczenia Usługi i zawarcia umowy w jej przedmiocie.

 

4.        Przed wysłaniem formularza zamówienia Usługi newsletter, poprzez zaznaczenie właściwego pola kontrolnego, Klient może dobrowolnie oświadczyć, iż wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych przez Sprzedawcę.

 

5.        Sprzedawca informuje, cele marketingowe wskazane powyżej, mogą obejmować w szczególności przesłanie przez Sprzedawcę informacji handlowych przy użyciu danych kontaktowych Klienta. Zgoda, o której stanowi punkt powyższy może być cofnięta w każdej chwili.

 

6.        Wysłanie formularza zamówienia Usługi newsletter do Sprzedawcy następuje przy użyciu funkcjonalności Sklepu i za jego pośrednictwem.

 

7.        Umowa o świadczenie Usługi newsletter zostaje zawarta na czas nieoznaczony w chwili potwierdzenia przez Sprzedawcę zapisu Klienta na listę newslettera.

 

8.        Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi newsletter może zostać dokonane bez podania przyczyny i w dowolnym czasie, przy użyciu między innymi: funkcjonalności Sklepu lub wypisania z subskrypcji przy użyciu linku dezaktywującego, znajdującego się w obszarze wiadomości newsletter, a także poprzez wysłanie oświadczenia Klienta w tym przedmiocie do Sprzedawcy, np. w wiadomości e-mail lub liście.

 

§8. Reklamacje

 

1.        Reklamacje mogą być składane z tytułu rękojmi.

 

2.        Zgłoszenie reklamacji może zostać dokonane listem lub wiadomością e-mail pod adres pocztowy lub elektroniczny Sprzedawcy. Można je wnieść przy użyciu formularza, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

 

3.        W treści składanej reklamacji, zaleca się zamieszczenie:

 

1.        danych kontaktowych Konsumenta, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej,

 

 

 

2.        numeru rachunku bankowego Konsumenta, który posłuży zwrotowi środków pieniężnych, w przypadku zaistnienia takiej okoliczności,

 

3.        opisu problemu oraz danych identyfikacyjnych Konsumenta.

 

4.        W przypadku, gdy reklamacja z tytułu rękojmi dotyczy Towaru, w celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, Konsument jest obowiązany dostarczyć lub przesłać reklamowany Towar na adres Sprzedawcy, na jego koszt.

 

5.        Sprzedawca rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od daty zgłoszenia.

 

6.        Sprzedawca poinformuje Konsumenta o sposobie rozstrzygnięcia otrzymanej reklamacji drogą elektroniczną lub listem zwykłym, w zależności od woli Konsumenta lub zastosowanej przez niego metody wniesienia reklamacji.

 

7.        W przypadku, gdy reklamacja z tytułu rękojmi dotyczy Towaru, który po rozpoznaniu reklamacji podlega przesłaniu do Konsumenta, Sprzedawca dostarczy lub prześle Towar na adres Konsumenta.

 

8.        Zwrot środków pieniężnych w związku z reklamacją nastąpi przy użyciu metody przelewu na rachunek bankowy albo przekazem pocztowym, zgodnie z wolą Konsumenta.

 

§9. Pozasądowe rozpatrywanie reklamacji i dochodzenie roszczeń

 

1.        Konsument posiada możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 

1.     złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy Sprzedaży do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej, którego adres z uwagi na właściwość można ustalić za pomocą strony internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, prowadzonej pod adresem URL https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596,

 

2.     złożenie wniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, którego adres z uwagi na właściwość można ustalić za pomocą strony internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, prowadzonej pod adresem URL https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595,

 

3.     skorzystanie z pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów,

 

4.     złożenie skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem URL http://ec.europa.eu/consumers/odr/, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE.

 

2.        Szczegółowe informacje o procedurze pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych podmiotów wymienionych w pkt 1.

 

3.        Wykaz podmiotów i instytucji, które realizują zadania związane z pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich oraz szczegółowe informacje w tym przedmiocie, znajdują się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dostępnej pod adresem URL https://www.uokik.gov.pl.

 

§10. Odstąpienie od umowy

 

1.        Zawarte w niniejszym artykule postanowienia dotyczące prawa do odstąpienia od umowy przez Konsumentów stosuje się w stosunku do osoby fizycznej, zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

2.        Konsument może bez podawania przyczyny odstąpić w terminie 14 dni od umowy, w tym od umowy Sprzedaży, z zastrzeżeniem norm wskazanych w treści pouczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego załącznik do Regulaminu.

 

3.        Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi m. in. w odniesieniu do umowy:

 

1.     jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

 

2.     Sprzedaży Towaru nieprefabrykowanego, wyprodukowanego według specyfikacji Konsumenta lub służącego zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 

4.        W pozostałych przypadkach Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu.

 

5.        Niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od umowy, ma on obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Niniejszy przepis nie znajduje zastosowania w przypadku, gdy Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar.

 

6.        Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 

7.        W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

 

 

 

§11. Przetwarzanie danych oraz plików cookies

 

1.        Informacje o warunkach przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności i plików cookies Sklepu.

 

2.        Informacje o stosowanych plikach cookies znajdują się w Polityce prywatności i plików cookies Sklepu.

 

 

 

§12. Warunki licencyjne

 

1.        Sprzedawca udziela na rzecz Klientów korzystających ze Sklepu nieodpłatnej licencji w zakresie własnego użytku osobistego i w celu umożliwienia korzystania ze Sklepu, z zachowaniem niniejszych warunków.

 

2.        Nazwa Sklepu, projekt graficzny Sklepu, struktura Sklepu, Sklep, kod źródłowy lub skompilowany Sklepu, strony internetowe służące do obsługi Sklepu oraz wszelkie dokumenty opracowane przez Sprzedawcę w związku z udostępnieniem Sklepu, włączając w to również powiązane utwory, w tym Regulamin oraz inne dokumenty lub wiadomości przesyłane w związku ze świadczeniem usług, stanowią utwory w rozumieniu przepisów prawa autorskiego. Sprzedawca nie przenosi na Klienta praw autorskich majątkowych do Sklepu ani żadnych utworów stanowiących jego część, ani uprawnienia do przyznawania zezwoleń w przedmiocie rozporządzania prawami autorskimi majątkowymi do tych utworów lub Sklepu i korzystania z nich, a także na wykonywanie innych praw zależnych, niezastrzeżonych w warunkach licencyjnych.

 

3.        Prawo do używania Sklepu i powiązanych z nim utworów, obowiązuje na następujących polach eksploatacji: zapisanie i odtworzenie w pamięci urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranym oraz dostęp i wyświetlenie za pośrednictwem urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

 

4.        Klient nie może: wypożyczać, dzierżawić ani odsprzedawać utworów ani żadnej ich części, jak również tworzyć utworów pochodnych na ich podstawie, wykonywać zmian utworów, usuwać informacji o prawach własności lub prawach autorskich, które mogą pojawić się w obszarze utworów, wykorzystywać utworów w celach naruszających obowiązujące przepisy prawa powszechnego lub normy etyczne i moralne.

 

 

5.        Licencja jest nieograniczona w czasie, nieograniczona terytorialnie i niewyłączna, a obowiązuje w stosunku do całości Sklepu i powiązanych z nim utworów. Sprzedawca zachowuje wyłączne prawa do decydowania o zachowaniu integralności Sklepu.

 

6.        Publikując w Sklepie dowolne treści a w szczególności: komentarze lub opinie, Klient udziela na rzecz Sprzedawcy nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie, nieograniczonej terytorialnie i niewyłącznej licencji w zakresie ich wykorzystania na następujących polach eksploatacji: publikacja w obszarze strony internetowej Sklepu, zapisanie i odtworzenie w pamięci urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranym, dostęp i wyświetlenie za pośrednictwem urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranym, z zachowaniem prawa do udzielania sublicencji o której stanowią punkty powyżej, w celu umożliwienia Klientom korzystania ze Sklepu.

 

7.        Klient przyjmuje do wiadomości, zabronione jest dostarczanie do Sklepu lub za jego pośrednictwem, treści:

 

1.       bezprawnych,

 

2.       mogących wprowadzić w błąd innych Klientów,

 

3.       naruszających dobra osobiste Klientów, Sprzedawcy lub osób trzecich,

 

4.       powszechnie uznanych za obraźliwe, wulgarne lub naruszające dobre obyczaje, w szczególności: treści pornograficznych, treści propagujących używanie narkotyków lub nadmierne spożywanie alkoholu, treści nawołujących do rasizmu, ksenofobii lub szerzenia nienawiści.

 

8.        Sprzedawca jest uprawniony do usunięcia lub moderacji treści, które naruszają postanowienia Regulaminu.

 

 

 

§13. Obowiązywanie i zmiana regulaminu

 

1.        Regulamin wchodzi w życie w terminie 3 dni od daty jego opublikowania na stronie internetowej Sklepu.

 

2.        Zmiana Regulaminu może nastąpić z przyczyny zmiany przepisów prawa dotyczących przedmiotu świadczenia Usług, a także z powodu zmian technicznych lub organizacyjnych, dotyczących świadczeń realizowanych przez Sprzedawcę.

 

3.        Zmiana Regulaminu następuje poprzez publikację jego nowej treści na stronie internetowej Sklepu.

 

4.        Zmiana Regulaminu nie dotyczy umów Sprzedaży zawartych przed datą jego zmiany.

 

5.        Publikacja informacji o zmianie Regulaminu następuje w obszarze strony internetowej Sklepu, w terminie 3 dni przed datą rozpoczęcia obowiązywania jego nowego brzmienia.

 

6.        Sprzedawca wysyła drogą elektroniczną informację o zmianie Regulaminu, w przypadku związania stron umową zawartą na czas nieoznaczony.

 

 

 

§14. Postanowienia końcowe

 

1.        Znaczenie pojęć pisanych wielką literą jest zgodne z objaśnieniami zamieszczonymi w części opisującej definicje użyte w Regulaminie.

 

2.        Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:

 

1.     przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Sklepu oraz nienależyte świadczenie Usług, spowodowane siłą wyższą, w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami,

 

2.     przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Sklepu oraz nienależyte wykonywanie Usług na rzecz Klientów niebędących Konsumentami, spowodowane czynnościami technicznymi lub przyczyną leżącą po stronie podmiotów, za pomocą których Sprzedawca świadczy Usługi,

 

3.     korzyści utracone przez Klientów niebędących Konsumentami.

 

3.        W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym Konsumentem lub Konsumentem niezamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okoliczności dopuszczania takiej możliwości przez przepisy jego prawa krajowego, za właściwy dla jego rozstrzygnięcia ustanawia się sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

 

 

 

4.        W stosunku do Klientów niebędących Konsumentami lub do Konsumentów niezamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku, gdy przepisy ich prawa krajowego dopuszczają taką możliwość, jako prawo właściwe dla wykonania umowy zawartej ze Sprzedawcą oraz rozstrzygania sporów z nią związanych, stosuje się prawo Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

 

5.        Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać praw Klienta będącego Konsumentem, wynikających z przepisów miejscowego prawa powszechnie obowiązującego.

 

 

 

6.        W stosunku do umów zawartych ze Sprzedawcą, w przypadku niezgodności Regulaminu z przepisami prawa powszechnie obowiązującego w kraju Konsumenta, stosuje się te przepisy.

 

 

 

7.        W przypadku, gdy postanowienia Regulaminu okażą się nieważne albo bezskuteczne, okoliczność ta nie narusza ważności i skuteczności pozostałych postanowień Regulaminu. Zamiast nieważnych albo bezskutecznych postanowień obowiązywać będzie norma odpowiadająca temu, co strony ustaliły albo temu, co by ustaliły, gdyby zawarły takie postanowienie w Regulaminie.

 

 

 

§15. Definicje użyte w regulaminie

 

 

 

Dni robocze to dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

Dostarczenie to proces doręczenia Towarów Klientowi do wskazanego przez niego miejsca przeznaczenia, realizowany za pośrednictwem Przewoźnika.

 

Klient to osoba fizyczna, pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych w przypadkach uregulowanych przepisami prawa powszechnie obowiązującego lub pod warunkiem posiadania zgody przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, na której rzecz przepisy prawa powszechnie obowiązującego przyznają zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą umowę o świadczenie Usługi.

 

Konto Klienta to panel umożliwiający zarządzanie zamówieniami Klienta za pośrednictwem Sklepu, pod warunkiem rejestracji i logowania. Konsument to Klient, który jest osobą fizyczną i zawiera umowę w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

Koszyk to funkcjonalność Sklepu, umożliwiającą kompletowanie zamówień Towarów przez Klienta. Paczkomat to automatyczna skrytka lub terminal pocztowy, służący do odbierania przesyłek z Towarami. Przewoźnik to podmiot, świadczący usługi Dostarczania Towarów we współpracy ze Sprzedawcą.

 

Regulamin to niniejsze warunki umowne, których przedmiot stanowi świadczenie Usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klientów, za pośrednictwem Sklepu.

 

Sklep to sklep, prowadzony przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony internetowej dostępnej w sieci Internet pod adresem URL: sklep.gizafit.com.

 

 

Sprzedawca to Tomasz Giza, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DIETETYK – TOMASZ GIZA, z siedzibą w Szubinie  (89-200) przy ul. Plac Kościelny 1/3, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, pod numerem NIP 5581879900 oraz REGON 523739878, będący usługodawcą, administratorem i właścicielem Sklepu. Ze Sprzedawcą można się skontaktować pod numerem telefonu: +48 534935781 lub +47 93977519 oraz przy użyciu adresu e-mail: gizafitkontakt@gmail.com.

 

Sprzedaż to Usługa sprzedaży Towarów, świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta, której przedmiot stanowi zobowiązanie Sprzedawcy do przeniesienia na Klienta własności Towarów i ich wydania oraz zobowiązanie Klienta do odebrania Towarów i zapłaty Sprzedawcy oznaczonej ceny. Towar to rzecz zaprezentowana w obszarze Sklepu przez Sprzedawcę w celu Sprzedaży.

 

Usługa to usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta, na podstawie umowy zawartej pomiędzy stronami za pośrednictwem Sklepu. Zawarcie umowy następuje w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 

 

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

 

 

Zawarte w niniejszym pouczenia postanowienia dotyczące prawa do odstąpienia od umowy przez Konsumentów stosuje się w stosunku do osoby fizycznej, zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

 

 

Będąc Konsumentem, masz prawo odstąpić od umowy zawartej w naszym Sklepie w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w części „wyłączenie prawa odstąpienia od umowy”. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

 

 

1.       w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy (np. umowy sprzedaży, umowy dostawy lub umowy o dzieło będące rzeczą ruchomą),

 

2.       zawarcia umowy w przypadku umów o świadczenie usług.

 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas: DIETETYK – TOMASZ GIZA, ul. Plac Kościelny 1/3, 89-200 Szubin, e-mail: gizafitkontakt@gmail.com, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

 

Odstępując od umowy, mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza znajduje się w załączeniu do regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu.

 

 

 

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

 

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

Jeżeli otrzymali Państwo rzeczy w związku z umową prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz pod adres DIETETYK – TOMASZ GIZA, ul. Plac Kościelny 1/3, 89-200 Szubin, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

 

Informujemy, że będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 25,00 PLN.

 

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

 

 

WYŁĄCZENIE PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 

 

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

 

1.       o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

 

2.       w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 

 

 

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Adresat: DIETETYK – TOMASZ GIZA, ul. Plac Kościelny 1/3, 89-200 Szubin | gizafitkontakt@gmail.com

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*):

 

 

 

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):

 

Imię i nazwisko:

 

Adres:

 

Podpis:

 

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

Data:

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

 

 

 

 

FORMULARZ REKLAMACYJNY

 

(formularz ten można wypełnić i odesłać w przypadku chęci zgłoszenia reklamacji z tytułu rękojmi)

 

Adresat: DIETETYK – TOMASZ GIZA, ul. Plac Kościelny 1/3, 89-200 Szubin

 

Imię i nazwisko lub nazwa Klienta:

 

Adres Klienta:

 

Nr telefonu Klienta:

 

Adres e-mail Klienta:

 

Jako dane kontaktowe, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej, wskazuję:

 

·         adres pocztowy:

 

·         adres e-mail:

 

Reklamacja dotyczy:

 

·         umowy sprzedaży z dnia                towaru:

 

·         umowy o świadczenie innej usługi:

 

·         inne:

 

Data stwierdzenia przyczyny reklamacji: Opis problemu:

 

Żądanie reklamacji:

 

·         usunięcie wady towaru lub usługi

 

·         wymiana towaru na wolny od wad

 

·         obniżenie ceny towaru

 

·         odstąpienie od umowy

 

 

 

Podpis składającego:


 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Niniejszy dokument określa warunki przetwarzania danych osobowych (zwanych dalej również „danymi”) i plików cookies w obszarze sklepu internetowego sklep.gizafit.com, prowadzonego za pośrednictwem strony internetowej, udostępnionej pod adresem URL: sklep.gizafit.com, zwanej dalej „Sklepem”.

 

SPIS TREŚCI

§1.    JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z ADMINISTRATOREM DANYCH......................................................................................................... 1

§2.    NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE............................................................................................................... 1

§3.    INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU ZAWARCIA I REALIZACJI UMÓW, EWENTUALNEGO DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ OBRONY PRZED NIMI............................................................................................................................................................. 1

§4.    INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU PRZESYŁANIA NEWSLETTERA................................................................ 2

§5.    INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU PRZESYŁANIA POWIADOMIEŃ................................................................ 2

§6.    INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO ORAZ O PROFILOWANIU................. 2

§7.    INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA.......................................................... 3

§8.    INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH......................................................................................................................................... 3

§9.    INFORMACJE O PRZEKAZYWANIU DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH.......................................................................................... 3

§10.    BEZWZGLĘDNE UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE PRZETWARZANE............................................................................ 3

§11.    WZGLĘDNE UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE PRZETWARZANE................................................................................... 5

§12.    PLIKI COOKIES - WPROWADZENIE.................................................................................................................................................. 5

§13.    PLIKI COOKIES ADMINISTRATORA DANYCH................................................................................................................................. 5

§14.    PLIKI COOKIES PODMIOTÓW TRZECICH......................................................................................................................................... 6

§15.    ZGODA NA UŻYWANIE PLIKÓW COOKIES I ZARZĄDZANIE NIMI................................................................................................. 6

§16.   PAMIĘĆ PODRĘCZNA........................................................................................................................................................................ 6

§17.    ODNOŚNIKI DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH LUB OPROGRAMOWANIA........................................................................... 7

§18.    ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES................................................................................................................ 7

 

 

§1. JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z ADMINISTRATOREM DANYCH

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Sklepu jest Tomasz Giza, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DIETETYK – TOMASZ GIZA, z siedzibą w Szubinie (89-200) przy ul. Plac Kościelny 1/3, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, pod numerem NIP 5581879900 oraz REGON 523739878.

 

Z Administratorem danych można się skontaktować pod numerem telefonu: +47 93977519 lub +48 534935781 oraz przy użyciu adresu e-mail: gizafitkontakt@gmail.com.

 

§2. NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE

Zbierając dane osobowe, zawsze informujemy o podstawie prawnej ich przetwarzania. Wynika ona z przepisów RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). Gdy informujemy o:

·          art.6 pkt 1 lit. a) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe na podstawie otrzymanej zgody,

·          art.6 pkt 1 lit. b) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe, ponieważ są one niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem, na otrzymane żądanie,

·          art.6 pkt 1 lit. c) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego,

·          art.6 pkt 1 lit. f) RODO oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów.

 

§3. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU ZAWARCIA I REALIZACJI UMÓW, EWENTUALNEGO DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ OBRONY PRZED NIMI

1.        Możemy przetwarzać dane osobowe niezbędne w celu realizacji zawartej z Tobą umowy. Jednak jeszcze przed jej zawarciem, możemy przetwarzać dane osobowe niezbędne w celu podjęcia działań na Twoje żądanie. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. b) RODO.

2.        W trakcie realizacji umowy oraz po jej wykonaniu przetwarzamy dane osobowe jej strony w celu ewentualnego rozpatrywania roszczeń, a także ich dochodzenia. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest przykładowo możliwość udzielenia odpowiedzi na ewentualną reklamację, do czego jesteśmy zobowiązani na podstawie odrębnych przepisów prawa cywilnego. W takim przypadku będziemy przetwarzać dane osobowe w oparciu o prawnie uzasadniony interes, jakim jest obrona przed ewentualnymi roszczeniami lub ich dochodzenie. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f) RODO.

3.        Będziemy przechowywać te dane przez okres niezbędny do realizacji oznaczonych celów, nie później niż do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z odrębnych przepisów prawa.

4.        Przysługuje Tobie prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W sytuacji przetwarzania danych w celu określonym w pkt 2, masz także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

5.        Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak brak podania tych danych uniemożliwi zawarcie umowy lub jej realizację.

6.        Odbiorcami tych danych są: nasz hostingodawca, dostawca usługi poczty elektronicznej, dostawca usług IT, dostawcy usług przewozowych, dostawca usług księgowych i oprogramowania służącego do obsługi faktur, dostawca usług płatności elektronicznych i bankowych, dostawca usług reklamowych, dostawca usług prawnych, doradczych i windykacyjnych oraz inni dostawcy usług, z których korzystamy w ramach oznaczonego celu.

 

§4. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU PRZESYŁANIA NEWSLETTERA

1.        Umożliwiamy zapisanie się na listę odbiorców naszego newslettera. Jeżeli skorzystałeś z tej funkcjonalności, przetwarzamy Twoje dane osobowe właśnie w celu jego przesyłania. Newsletter może zawierać treści reklamowe, handlowe lub marketingowe.

2.        Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie Twojej zgody i tym samym art. 6 pkt 1 lit. a) RODO.

3.        Masz prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Jednakże cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych.

4.        Będziemy przechowywać Twoje dane do czasu wycofania udzielonej zgody. W przypadku gdy nigdy jej nie cofniesz, będziemy przetwarzać Twoje dane do czasu zaprzestania przez nas przesyłania newslettera.

5.        Przysługuje Tobie prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6.        Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak brak podania tych danych uniemożliwi przesyłanie newslettera.

7.        Odbiorcami tych danych są: nasz hostingodawca, dostawca usług IT, dostawca usługi poczty elektronicznej i dostawca usługi wysyłania newslettera.

 

§5. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU PRZESYŁANIA POWIADOMIEŃ

1.        Umożliwiamy zapisanie się na listę odbiorców naszych powiadomień, wyświetlanych za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Jeżeli skorzystałeś z tej funkcjonalności, przetwarzamy Twoje dane osobowe właśnie w celu jego przesyłania. Powiadomienia mogą zawierać treści reklamowe, handlowe lub marketingowe.

2.        Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie Twojej zgody i tym samym art. 6 pkt 1 lit. a) RODO.

3.        Masz prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Jednakże cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych.

4.        Będziemy przechowywać Twoje dane do czasu wycofania udzielonej zgody. W przypadku gdy nigdy jej nie cofniesz, będziemy przetwarzać Twoje dane do czasu zaprzestania przez nas przesyłania powiadomień.

5.        Możesz cofnąć zgodę na przetwarzanie danych w swojej przeglądarce internetowej.

6.        Przysługuje Tobie prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7.        Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak brak podania tych danych uniemożliwi przesyłanie powiadomień.

8.        Odbiorcami tych danych są: nasz hostingodawca, reklamodawca i dostawca usługi wysyłania powiadomień.

 

§6. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO ORAZ O

PROFILOWANIU

1.        Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu marketingu bezpośredniego. Dzieje się to na przykład wówczas, gdy odpowiadamy na Twoją wiadomość, przedstawiając szczegóły naszej oferty.

2.        W celu marketingu bezpośredniego możemy korzystać z profilowania, polegającego na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji o wyświetleniu Tobie reklam. Decyzja ta jest podejmowana na podstawie podejmowanych przez Ciebie czynności w Sklepie, a w szczególności na podstawie zawartych umów lub przeglądanych stron. W praktyce, profilowanie wspomaga użyteczność naszego Sklepu, pozwalając na zaprezentowanie Tobie treści, które potencjalnie mogą Ciebie interesować.

3.        Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f) RODO.

4.        Będziemy przechowywać Twoje dane do czasu niezbędnego dla celu realizacji.

5.        Przysługuje Tobie prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6.        Masz prawo nie podlegać profilowaniu, chyba że wyraziłeś na to zgodę. Jednak wówczas, podstawą przetwarzania Twoich danych będzie udzielona zgoda (art. 6 pkt 1 lit a) RODO), którą możesz cofnąć w dowolnym momencie. Wówczas także, Twoje dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

 

7.        Podanie tych danych jest dobrowolne, a brak podania tych danych uniemożliwi realizację bezpośrednich działań marketingowych.

8.        Odbiorcami tych danych są: nasz hostingodawca, dostawca usług IT, dostawca usługi poczty elektronicznej, dostawca usług reklamowych.

 

§7. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA

1.        Od momentu, gdy uruchamiasz naszą stronę internetową, w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług przetwarzamy takie dane, jak:

·     publiczny adres IP urządzenia, z którego nadeszło zapytanie,

·     typ i język przeglądarki,

·     data i godzina zapytania,

·     liczba wysyłanych przez serwer bajtów,

·     adres URL uprzednio odwiedzonej strony, w przypadku, gdy odwiedziny nastąpiły przy użyciu tego odnośnika,

·     informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji zapytania.

2.        Naszym prawnie uzasadnionym interesem w tym przetwarzaniu jest prowadzenie dzienników zdarzeń serwera i zabezpieczanie Sklepu przed potencjalnymi atakami hakerskimi i innymi nadużyciami. W tym, możliwość ustalenia adresu IP osoby wykonującej niedozwoloną czynność w obszarze Sklepu, taką jak próba łamania zabezpieczeń, czy publikacja treści zabronionych, czy próby niedozwolonych działań z użyciem naszych serwerów.

3.        Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f) RODO.

4.        Będziemy przechowywać te dane przez okres niezbędny do realizacji oznaczonych celów, nie później niż do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z odrębnych przepisów prawa.

5.        Przysługuje Tobie prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6.        Podanie tych danych jest warunkiem korzystania ze Sklepu. Brak podania tych danych uniemożliwi korzystanie ze Sklepu.

7.        Odbiorcą tych danych jest nasz hostingodawca i dostawca usług IT.

 

§8. INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH

Przetwarzając dane osobowe, korzystamy z usług zewnętrznych. Dlatego odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty trzecie. Zbierając dane osobowe, zawsze informujemy o tych odbiorcach, jednak z uwagi na prymat czytelności komunikatu, czynimy to skrótowo. Dlatego niniejszym wyjaśniamy, że gdy informujemy o poszczególnych kategoriach odbiorców, są to następujące podmioty:

·       Dostawca usług przewozowych / kurierzy: InPost S.A, ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków; Centrala Poczty Polskiej S.A., ul. Rodziny

Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa.

·       Dostawca usług IT: GREGSOFT GRZEGORZ KOWALSKI, ul. Gdańska 163, 85-674 Bydgoszcz.

·       Hostingodawca: HOME PL S A, ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin.

·       Dostawca usług poczty elektronicznej: HOME PL S A, ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin.

·       Dostawca usług reklamowych: Google Inc. 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone; Facebook Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Stany Zjednoczone.

·       Dostawca usług księgowych: Biuro Rachunkowe Daria Tecław, ul. Chwaliszewo 19/3, 89-240 Chwaliszewo.

·       Dostawca usług prawnych / doradczych / windykacyjnych – ci usługodawcy są ustanawiani indywidualnie, w przypadku powstania każdorazowego zapotrzebowania.

·       Dostawca usługi wysyłania newslettera: GetResponse S A, al. Grunwaldzka 413, 80-309 Gdańsk.

·       Dostawca usług bankowych: POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S A, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa.

·       Dostawca usług płatności elektronicznych: Blue Media S.A., ul. Powstańców Warszawy 6, 81-720 Sopot,

 

§9. INFORMACJE O PRZEKAZYWANIU DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

1.        Z uwagi na to, że korzystamy z usług innych dostawców, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza strefę Europejskiego Obszaru Gospodarczego, mianowicie do kraju: Stany Zjednoczone Ameryki (USA).

2.        Komisja Europejska ustaliła, że niektóre kraje spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) należycie chronią dane osobowe.

3.        Ponieważ kraj, do którego przekazujemy dane osobowe nie został uznany za kraj bezpieczny, przekazywanie danych odbywa się w oparciu o umowę, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych, przyjęte przez Komisję Europejską.

 

§10. BEZWZGLĘDNE UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

Gdy piszemy o uprawnieniach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, odnosimy się do niżej opisanych uprawnień. Możliwość skorzystania z poniższych uprawnień jest niezależna od podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych.

 

Prawo dostępu do danych

Masz prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, czy przetwarzamy dotyczące Ciebie dane osobowe. Jeżeli tak jest, masz prawo do uzyskania dostępu do tych danych, a także otrzymania dodatkowych informacji o:

·          celach przetwarzania,

·          kategoriach odnośnych danych,

·          odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych,

·          w miarę możliwości planowanym okresie przechowywania danych, a gdy nie będzie to możliwe, o kryteriach ustalania tego okresu,

·          prawie do żądania od nas sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego,

·          źródle danych, jeżeli Twoje dane nie zostały zebrane od Ciebie,

·          zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla Ciebie.

 

Po otrzymaniu takiego żądania, jesteśmy zobowiązani dostarczyć kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Jeżeli takie żądanie wpływa drogą elektroniczną i jeżeli nie otrzymamy innego zastrzeżenia, informacji udzielimy również drogą elektroniczną.

 

Prawo do sprostowania danych

Masz prawo do żądania od nas niezwłocznego sprostowania dotyczących Ciebie danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, masz prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

 

Prawo do usunięcia danych (bycia zapomnianym)

Masz prawo do żądania od nas niezwłocznego usunięcia dotyczących Ciebie danych osobowych. Mamy wówczas obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

·          cofnęłaś/cofnąłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych i nie mamy innej podstawy ich przetwarzania,

·          wniosłaś/eś skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych,

·          Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,

·          Twoje dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego,

·          Twoje dane zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

 

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo żądania od nas ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

·          gdy kwestionujesz prawidłowość danych – na okres pozwalający nam sprawdzić ich prawidłowość,

·          przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwiasz się usunięciu danych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,

·          nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

·          wniosłaś/eś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.

 

Zautomatyzowane decyzje, w tym profilowanie

Masz prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływa.

Prawo nie ma zastosowania, jeżeli ta decyzja:

·          jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między Tobą, a nami,

·          jest dozwolona prawem Unii lub prawem Rzeczypospolitej Polskiej i które przewiduje właściwe środki ochrony Twoich praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów, lub

·          opiera się na Twojej wyraźnej zgodzie.

 

Prawo do wniesienia skargi

Masz prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, do organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl.

 

§11. WZGLĘDNE UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

Gdy piszemy o uprawnieniach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, odnosimy się do niżej opisanych uprawnień. Możliwość skorzystania z nich jest każdorazowo zależna od podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych.

 

Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie

W przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie udzielonej zgody na to, masz prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnej chwili. Naturalnie, cofnięcie udzielonej zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych osobowych.

 

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo otrzymać dostarczone nam przez siebie swoje dane osobowe, w ustrukturyzowanym i powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Masz również prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony, jeżeli przetwarzanie odbywa się:

·          na podstawie zgody lub na podstawie umowy, oraz

·          w sposób zautomatyzowany.

Wykonując prawo do przenoszenia danych, masz prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Prawo to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.

 

Prawo do sprzeciwu

W przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f) RODO, masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania tych danych, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.

 

Wówczas nie wolno nam już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie:

·          ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, przy czym podstawy te muszą być nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Twojej osoby, lub

·          podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

Także jeżeli wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, wówczas nie będziemy mogli przetwarzać ich do takich celów.

 

§12. PLIKI COOKIES - WPROWADZENIE

Strona internetowa Sklepu wykorzystuje pliki cookies. Są to powszechnie stosowane, niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze, laptopie, tablecie, smartfonie) używanym podczas odwiedzania Sklepu. Informacje te są przesyłane do pamięci używanej przeglądarki, która wysyła je z powrotem przy następnych wejściach na stronę internetową. Pliki cookies możemy skategoryzować z uwzględnieniem trzech metod podziału.

Pod względem celów stosowania plików cookies, rozróżniamy ich trzy kategorie:

·          Pliki niezbędne – pliki te umożliwiają prawidłowe działanie strony internetowej oraz jej funkcjonalności, np. pliki cookies uwierzytelniające lub zabezpieczające. Bez ich zapisania na Twoim urządzeniu, korzystanie ze strony internetowej będzie niemożliwe.

·          Pliki analityczne – pliki te umożliwiają monitorowanie otwieranych stron internetowych, źródeł ruchu, czasu pobytu na stronie internetowej. Bez ich zapisania, korzystanie z funkcjonalności strony internetowej nie będzie ograniczone.

·          Pliki reklamowe – pliki te umożliwiają wyświetlanie spersonalizowanych reklam w obszarze strony internetowej lub poza nią. Bez ich zapisania, korzystanie z funkcjonalności strony internetowej nie będzie ograniczone.

·          Pliki mediów społecznościowych – pliki te umożliwiają wyświetlenie fanpage’a w obszarze strony internetowej, a także polubienie go. Bez ich zapisania, korzystanie z funkcjonalności strony internetowej nie będzie ograniczone.

Pod względem czasu ich ważności, rozróżniamy dwie kategorie plików cookies:

·          pliki sesyjne – istniejące do końca danej sesji,

·          pliki trwałe – istniejące po ukończeniu sesji.

Pod względem rozróżnienia podmiotu administrującego plikami cookies, wyodrębniamy:

·          nasze pliki cookies,

·          pliki cookies podmiotów trzecich.

 

§13. PLIKI COOKIES ADMINISTRATORA DANYCH

Administrowane przez nas pliki cookies pozwalają na:

·          uwierzytelnianie dostępu,

 

·          utrzymywanie sesji po zalogowaniu,

·          zabezpieczanie Sklepu przed atakami hakerskimi,

·          „zapamiętywanie” przez przeglądarkę zawartości pól uzupełnianych formularzy (opcjonalnie),

·          „zapamiętywanie” przez przeglądarkę pozycji dodanych do koszyka.

Dzięki temu korzystanie z funkcjonalności Sklepu staje się łatwiejsze i przyjemniejsze.

 

§14. PLIKI COOKIES PODMIOTÓW TRZECICH

Korzystanie z plików cookies podmiotów trzecich jest uwarunkowane polityką prywatności i plików cookies, stosowaną przez te podmioty.

GOOGLE

Wykorzystujemy pliki cookies administrowane przez Google Inc. 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone w ramach usług:

·          Google Ads pliki reklamowe, służące do prowadzenia i oceny jakości kampanii reklamowych, realizowanych przy użyciu usługi Google Ads,

·          Google Analytics – pliki analityczne, służące do badania zachowań i ruchu użytkowników oraz sporządzania statystyk ruchu.

Zbierane przez Google Inc mają charakter anonimowy i zbiorczy. W szczególności nie zawierają cech identyfikujących (rozumianych jako dane osobowe) użytkowników Sklepu. Korzystając z wymienionych usług zbieramy takie dane jak źródła pozyskania użytkowników odwiedzjących Sklep, a także oraz sposób ich zachowania na stronie Sklepu, informacje na temat używanych przez nich urządzeń i przeglądarek, adres IP, domenę, dane demograficzne (wiek, płeć), zainteresowania i dane geograficzne.

Więcej informacji w tym zakresie, znajdziesz tutaj: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=pl

FACEBOOK

Wykorzystujemy pliki administrowane przez Facebook Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Stany Zjednoczone:

·          Funkcjonalne pliki cookies stosowane przez Facebook Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Stany Zjednoczone. Pliki te mogą być wykorzystywane w celu przetwarzania w serwisie Facebook Twoich czynności wykonanych z użyciem przycisków „Udostępnij” lub „Lubię to”. Przetwarzanie tych czynności może mieć charakter publiczny.

·          Reklamowe tagi pixelowe, stosowane przez Facebook Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Stany Zjednoczone. Są to elementy publikowane w treściach cyfrowych i umożliwiają rejestrowanie informacji np. o aktywności realizowanej na stronie internetowej, a także ocenę skuteczności reklam. Zarządzanie tagiem pixelowym Facebook Inc. jest możliwe za pośrednictwem serwisu Facebook, w jego panelu użytkownika

Więcej informacji w tym zakresie, znajdziesz tutaj: https://www.facebook.com/policies/cookies/

 

Korzystanie z plików cookies podmiotów trzecich jest uwarunkowane polityką prywatności i plików cookies, stosowaną przez te podmioty. Aktualne zasady podmiotów trzecich w tym zakresie, można znaleźć na wymienionych stronach internetowych oraz tutaj: https://www.e- regulaminy.pl/biuletyn/polityki-prywatnosci-i-plikow-cookies/.

 

§15. ZGODA NA UŻYWANIE PLIKÓW COOKIES I ZARZĄDZANIE NIMI

Z wyłączeniem niezbędnych plików cookies, ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody użytkownika.

Zgoda na przetwarzanie plików cookies jest dobrowolna i może zostać cofnięta w każdym czasie. Należy jednak pamiętać, że brak zgody na wykorzystywanie niektórych plików cookies może spowodować ograniczenia w korzystaniu ze Sklepu i jego funkcjonalności, a nawet uniemożliwić to korzystanie.

Udzielenie zgody na przetwarzanie plików cookies może nastąpić:

·          za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym,

·          poprzez użycie przycisku zawierającego oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie plików cookies lub potwierdzenie zapoznania się z jego warunkami,

·          za pomocą ustawień dostępnych w obszarze strony internetowej.

 

§16. PAMIĘĆ PODRĘCZNA

Kiedy korzystasz ze strony internetowej Sklepu, możemy w sposób automatyczny korzystać z pamięci podręcznej zainstalowanej w Twoim urządzeniu. W ramach pamięci lokalnej, możliwe jest przechowywanie danych międzysesyjnie, tj. pomiędzy kolejnymi odwiedzinami strony internetowej Sklepu. Celem korzystania z pamięci podręcznej jest przyspieszenie korzystania ze Sklepu, poprzez wyeliminowanie sytuacji, w której te same dane byłyby wielokrotnie pobierane ze Sklepu, obciążając tym samym łącze internetowe użytkownika. Pamięć podręczna może również przechowywać takie dane jak hasło do logowania.

 

§17. ODNOŚNIKI DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH LUB OPROGRAMOWANIA

Sklep może zawierać odnośniki do innych stron internetowych lub oprogramowania. Nie ponosimy odpowiedzialności za obowiązujące na tych stronach lub w tym oprogramowaniu zasady przestrzegania polityki prywatności i przetwarzania plików cookies. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności i plików cookies tych stron lub oprogramowania po wejściu na nie lub przed ich instalacją.

 

§18. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

1.        Polityka prywatności i plików cookies wchodzi w życie w dacie opublikowania na stronie internetowej Sklepu.

2.        Zmiana Polityki prywatności i plików cookies następuje poprzez publikację jej nowej treści na stronie internetowej Sklepu.

3.        Informację o zmianie Polityki prywatności i plików cookies publikujemy w obszarze strony internetowej Sklepu, nie później niż w terminie 3 dni przed datą rozpoczęcia obowiązywania jego nowego brzmienia.